Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız
PAKOLİNO ÇOCUK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun'da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun'un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

1. Çocuklar için aktivite kutuları satışına aracılık yapılması ile ilgili süreçlerin ilerletilmesi

2. Üyelik koşullarının internet sitesinde ilan şeklinde listelenmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması

3. Satış yapılabilmesi için iletişim ortamı sağlanması ve ödemenin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması

4. İş ortakları, hissedarlar ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi

5. Şirket'in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

6. Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası

7. Şirket'in hukuk işlerinin icrası/takibi

8. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi

9. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

10. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

11. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

12. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

13. Veri Sahibinin talep ve şikâyet yönetimi

14. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi

15. Yetkili devlet kurumlarına mevzuata göre bilgi verilmesi

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri Kanun'un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (işbirliği yapılan şirket veya kişiler, hissedarlar, tedarikçiler) aktarabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun'un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme

2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme

6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme

7. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme

8. Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.
Kullanıcılarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Başvuru Formu'nda belirtilen yollarla Şirketimiz ile her zaman iletişime geçebilirler.